อบรมวิทยากรด้านห้องปฏิบัติการปลอดภัย วิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ความคิดเห็น