สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการด้วยระบบ ChatGPT และ AI-Suit (ChatGPT and AI-Suit Facilitated Scholarly Manuscript Writing) ในวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยได้ความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ศรีโชค และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร

 

ความคิดเห็น