นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเขียนบทความวิชาการด้วยระบบ ChatGPT และ AI-Suit (ChatGPT and AI-Suit Facilitated Scholarly Manuscript Writing)
ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2566

ความคิดเห็น