ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency assessment : ITA ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ได้คะแนนประเมิน 98.12 จัดอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ และประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ 96.52 คะแนน จัดอยู่ในอันดับ 4 ของประเทศโดยมีผลการประเมินระดับ AA และมีข้อเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแลหรือส่งเสริมการทำงานเพียงเล็กน้อย เพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดประชุมเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและขอบคุณในการทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency assessment : ITA ในปีงบประมาณ 2563 ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีคะแนนอยู่ในระดับดีมากมาโดยตลอด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น