อบรมการสอบใบรับรองมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification
ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ณ อาคารนวัตปัญญา ห้องหงส์พันธ์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อบรมการสอบใบรับรองมาตรฐานสากล IC3

ความคิดเห็น