เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม Focus Group
เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมกลุ่ม Focus Group
การประชุมกลุ่ม Focus Group-02
การประชุมกลุ่ม Focus Group-03

ความคิดเห็น