กำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง
งานยานพาพนะ สำนักงานอธิการบดี
10 สิงหาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น