ไปลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2523 

ภาพกิจกรรมสำรวจศักยภาพชุมชนของโครงการพลิกโฉมฯ

ความคิดเห็น