✅โครงการระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:
จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
✅ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานโดย
อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน
และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
.
จัดในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 🤓

ความคิดเห็น