เข้าร่วมโครงการระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:
จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานโดย อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน
และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น