อาจารย์ ดร.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ วิทยากรแนะนำวิธีการเรียนรู้การลงทะเบียนกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์และการเช็กสมุดคู่ฝากกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ในวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น