เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าตำแหน่งที่สูง” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น