ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เรื่อง “DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021)”
วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ความคิดเห็น