เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เอไอเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
วันที่ และระยะเวลาการอบรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2566>>>>> เวลา 09.00 – 12.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)
——————————————————
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ
——————————————————

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความคิดเห็น