คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้านการสอนและด้านการวิจัย ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิต คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ความคิดเห็น