เข้าร่วมโคงการการจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์”ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุกดิจิทัล”
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้ด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคติจิทัล เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

ความคิดเห็น