หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปร.ด.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (คณะกรรมการเตรียมงานและดำเนินงาน+MC and Presenter) 

 

 

 

ความคิดเห็น