วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําและเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (กิจกรรม Educational talk สําหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์) ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ให้กับคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น