ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ความคิดเห็น