นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ “การสร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพด้านไอที”
ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

ความคิดเห็น