เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2565
ในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น