✅การประชุมทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ครั้งที่1/2566

✅วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. 📍ณ ห้องประชุมวิจัย 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

✅โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการและแผน เป็นประธาน

อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน และคณะทีมงานอนุรักษ์พลังงาน

✅จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

ได้ร่วมประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ของมหาวิทยาลัย

ตลอดจนรายงานการใช้พลังงานต่างๆของมหาวิทยาลัยและติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

 

 

ความคิดเห็น