วันศุกร์ ที่26 มกราคม เป็นวิทยากรอบรมภาษาจีน โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะสากลของบุคลกรบัณฑิตวิทยาลัย จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น