โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม 2564
(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้กอบการ)
ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

นายสมชัย อินอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
โดยมีภารกิจอันสำคัญคือการผลิตนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะต่อยอดธุรกิจใหม่ มีความประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจแผนธุรกิจ
และต่อยอดธุรกิจออนไลน์ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจสามารถต่อยอดธุรกิจใน
สถานศึกษาได้ สามารถเขียนแผนธุรกิจได้

 

ความคิดเห็น