สาขาวิชาพลศึกษา คณ​ะครุศาสตร์​ มหาวิท​ยาลัยราชภั​ฏบุรีรัมย์​ ร่วมพิธีสักการะและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น