ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กําหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖
ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคาร ๒๓ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น