วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นกรรมการประเมินโครงงานสัมมนาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ณ หอประชุมสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น