โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น