โครงการอบรมเยาวชน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อลดปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๔ จำนวน ๒๐๐ คน
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ สถานที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น