ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น