ประชุมใหญ่สามัญของสมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 17.00 – 18.00 น.

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google meet : https://meet.google.com/cjg-trbo-ecv

ความคิดเห็น