วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษา และสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น