วิทยากรอบรม เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ความคิดเห็น