วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565 จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น