เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลียนประสบการณ์การสอนในหัวข้อ  Presentation Tips Livestream ผ่านทาง Facebook Page:Culi Chula จัดโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 64

ความคิดเห็น