วันที่ 8 เมษายน 2565 ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการให้คำแนะนำผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปัณหาเป็นฐาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น