ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้า ภายใต้โครงการ U2T for BCG ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น