สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิชาอัตตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ทางสำนักงานได้ชี้แจงและให้ข้อมูลด้านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ Computer-Based Testing นำโดย ผศ.ดร. นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ อ.รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ความคิดเห็น