ผู้วิจัย

วิทยา อินทร์สอน* ปัทมาพร ท่อชู และ อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาเครื่องสับสมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร ผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง มีความแข็งแรงมั่นคง และมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น ผลการประเมินพบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.76 เป็น4.46 คิดเป็นร้อยละ 18.61 ต้นทุนของเครื่องสับสมุนไพรสำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ก่อนการพัฒนามีต้นทุน15,000 บาท การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้น 30,000 บาท หรือต้นทุนรวมผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 45,000 บาท

บรรณานุกรม

กฤดาการ สุขจิตร. (2563). ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสมุนไพรไทย. ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์. ชุติมา ไวศรายุทธ์ และสุภาวดี วัชรอุดมมงคล. (2550). การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหนาที่การทำงานเชิงคุณภาพในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญญาหารผงสำเร็จรูป จากปลายข้าวกล้องหอมมะลิและถั่วอะซูกิ . การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พงศกร ดำเกาะ. (2552). การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (QFD) กรณีศึกษา: โรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็ง. ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วิทยา อินทร์สอน และคณะ. (2561). การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพเพื่อพัฒนาเครื่องตัดทอนพันธุ์มันสำปะหลังพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2561 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23-26 กรกฎาคม 2561 อุบลราชธานี. สายชน สุขจิต. (2563). ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสมุนไพรไทย. เลขที่ 62 หมู 6 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์. สุรสิทธิ์ ระวังวงศ และคณะ. (2563). การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหนาที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปนดินเผา กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนเครื่องปนดินเผาในจังหวัด นครศรีธรรมราช. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563.

หน่วยงานการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

บทความวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพเพื่อพัฒนาเครื่องสับสมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๑๒ (Conference Proceedings) หัวข้อ“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ (รูปแบบ Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ไฟล์แนบ

jpg 280470570_520102479841426_8918536330599456788_n

ขนาดไฟล์ 199 KB | จำนวนดาวน์โหลด 99 ครั้ง

pdf 2.Proceedings_Oral_2_B1-418-424 วิจัยร่วม

ขนาดไฟล์ 253 KB | จำนวนดาวน์โหลด 190 ครั้ง

ความคิดเห็น