วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “ความรู้วิชาชีพครูสำหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์” ในรูปแบบ Ms Team  โดยมีต้นแบบจากมห่วิทยาลัยราชภัฏจอมบึง โดยมีคณาจารย์แต่ละสาขาและกลุ่มวิชา ช่วยกันจัดหมวดหมู่หัวข้อต่าง ๆ และช่วยกันเป็นเจ้าภาพ เป็นผ๔้ยกร่างหลักสูตร ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร

ความคิดเห็น