๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่สามภาคค่ำ ยามเย็น
ในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
#SummerCamp #ครูคืนถิ่นชั้นปีที่๔

ความคิดเห็น