วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
ช่วงบ่าย เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษากับการพัฒนางานกิจกรรมองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ โดยมี ว่าที่เรือโทวิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ผ่านชองทาง Microsoft Teams

ความคิดเห็น