วันที่ 23 เม.ย. 2566 เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ครู ผู้ปกครอง เด็กกับการปรับตัวเมื่อเปิดเทอมใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร และคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล (ออนไลน์)

ความคิดเห็น