นายคชาธร วงศ์นิมิตร ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ผลการประเมินการคิดขั้นสูง เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90
10 สิงหาคม 2564
โดย ผศ.ดร.ทวี สระน้ำคำ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ความคิดเห็น