ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียบนเทคโนโลยีโมบาย โดยใช้เทคนิคสเปซรีพีททิชัน
ชื่อผู้วิจัย นายชายแดน มิ่งเมือง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ความคิดเห็น