เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ วันที่ 4-5  มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น