อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)

                                                                  

                วันที่ 30 มีนาคม 2565 08.30-16.30 น.  ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น