วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และ 30 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผอ.ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. และวิทยากรหลักอาวุโสโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ออนไลน์)

ความคิดเห็น