กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเวที แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากภัยแล้งระดับชุมชน  ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ครั้งที่ 2

15 ธันวาคม 2564

ความคิดเห็น