โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในเขตพื้นที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพให้มีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น